Στον τομέα της Παιδείας:

  • Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, καθώς και η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).
  • Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
  • Η εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Στον τομέα Περιβάλλοντoς:

  • Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
  • Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών εργαστηρίων.
    Η παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές Ακτές – Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
  • Η διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση των κατοίκων σε αντίστοιχα θέματα.
  • Η συμμετοχή σε περιβαλλοντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
  • Η Επιχείρηση μπορεί ακόμα να συμμετάσχει σε προγράμματα κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης, απασχόλησης (π.χ.Βοήθεια στο Σπίτι), παιδείας και περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

H επιχείρηση μπορεί ακόμα να αναπτύσσει και κάθε άλλη δραστηριότητα που ανάγεται στους γενικούς σκοπούς της.

Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε πενήντα χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Νεαπόλεως του Δήμου Μονεμβασιάς.